Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v SR a … Medzinárodná vedecká konferencia v Bratislave, 29.11.2018.

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV a Katedra pedagogiky a andragogiky Filozofickej fak. UK v Bratislave si vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu:

PERSPEKTÍVY ROZVOJA PEDAGOGIKY A ANDRAGOGIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A V KRAJINÁCH STREDNEJ EURÓPY

  • dátum konania: 29.11.2018
  • miesto konania: Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 814 99 Bratislava

Hlavným cieľom konferencie je monitorovať súčasný stav pedagogickej vedy, požiadavky praxe, podnety z medzinárodných výskumov z pedagogiky a jej súčastí (metodológia vied o výchove, dejiny školstva a pedagogiky, teória výchovy, teória vyučovania, predškolská pedagogika, školská pedagogika, sociálna pedagogika, pedagogika rodiny, pedagogické poradenstvo, andragogika – profesijná, sociálna, kultúrna a pod.).
Zámerom je iniciovať diskusiu, do akej miery sa môže podielať Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV na vytváraní priaznivejšieho prostredia pre realizáciu vied o výchove avzdelávaní rôznych vekových kategórií, v rôznych výchovno – vzdelávácích prostrediach, a to v kontexte spoločenského diania a individuálnych očakávaní.

Všetky ďalšie dôležité informácie nájdete na stránke www.spaeds.sk koncom augusta 2018.

Pozvánka na stiahnutie.

Invitation Conference, english version – download.

Updated: 23. júla 2018 — 10:48
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme