Výbor a sekcie SPdS

Výbor SPdS zvolený 11.2.2016 na VZ SPdS v Trnave:

 1. doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc., PdF UK Bratislava – predseda
 2. prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc., UTB Zlín – podpredseda
 3. PhDr. Silvia Dončevová, PhD., PdF UK Bratislava – tajomník
 4. prof. PhDr. Viera Kurincová, CSc., UKF Nitra – člen
 5. Paulína Koršňáková, PhD., IEA, Amsterdam – člen, zástupkyňa výboru v EERA
 6. PhDr. Katarína Cimprichová-Gežová, PhD., PF UMB B. Bystrica – člen
 7. Mgr. Igor Marks, PhD., Vysoká škola DTI – člen
 8. Mgr. Miroslava Slezáková, PhD. – člen
 9. PhDr. Mária Zahatňanská, PhD. – člen

Revízna komisia:

 1. Ing. Ľudmila Velichová, PhD. – člen
 2. prof. PaedDr. Ján Danek, CSc. – člen

 

Sekcie SPdS:

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme