O nás & Prečo byť členom SPdS

Slovenská pedagogická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľné výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti pedagogických vied. Sídlom spoločnosti je (od 2018):

 • Katedra pedagogiky a andragogiky, FiF UK
 • Gondova 2, 811 02 Bratislava 1

Prečo sa stať členom Slovenskej pedagogickej spoločnosti

Slovenská pedagogická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľné výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti pedagogických vied. Cieľom spoločnosti je podporovať rozvoj pedagogiky ako vednej disciplíny, šíriť pedagogické poznatky vo verejnosti, pomáhať svojim členom pri ich odbornom a vedeckom raste a prispievať tak k skvalitňovaniu vzdelávacej praxe na Slovensku.

Členstvo v Slovenskej pedagogickej spoločnosti poskytuje niekoľko výhod. Prvou je informovanosť o pedagogickom dianí a jeho trendoch doma i vo svete, nasledujú príležitosti na spoluprácu v existujúcich sekciách spoločnosti, prípadne možnosť formovať nové sekcie.

Členovia spoločnosti majú možnosť prednostného publikovania svojich kvalitných a originálnych vedeckých príspevkov, zaujímavých recenzií alebo iných informácií v slovenskom jazyku v časopise našej spoločnosti Pedagogika.sk, pri dodržaní pravidiel objektivity recenzného procesu v rámci zachovania kvality.

Slovenská pedagogická spoločnosť poskytuje svojim členom zvýhodnený prístup ku kľúčovým aktivitám Európskej spoločnosti pre výskum vo vzdelávaní (EERA)

 1. Zvýhodnené vložné na konferencie ECER (každoročne koncom augusta alebo začiatkom septembra);
 2. Možnosť účasti na Letných školách pre začínajúcich výskumníkov;
 3. Bezplatný prístup k časopisu EERA, poskytnutý vydavateľom časopisu EERJ, Sage.

Pestrosť informácií, aktivít, výziev a príležitostí na spoluprácu môžete posúdiť na stránke našej spoločnosti.

Ciele a činnosť

Cieľom spoločnosti je podporovať rozvoj pedagogiky ako vednej disciplíny, šíriť pedagogické poznatky vo verejnosti a pomáhať svojim členom pri ich odbornom a vedeckom raste.

Spoločnosť dosahuje tieto ciele nasledujúcimi aktivitami:

 • Usporadúvanie diskusií, prednášok, seminárov, konferencií a iných vedeckých podujatí.
 • Vydávanie periodických a neperiodických odborných vedeckých publikácií.
 • Organizovanie iných foriem vedeckej komunikácie členov spoločnosti.
 • Rozvíjanie kontaktov s inými vedeckými spoločnosťami a inštitúciami činnými v pedagogike a v príbuzných vedných odboroch.
 • Rozvíjanie medzinárodnej vedeckej spolupráce formou členstva v medzinárodných pedagogických združeniach a participáciou na ich aktivitách.
 • Spracovanie expertíz a stanovísk pre potreby verejných a iných subjektov v oblasti koncepcie rozvíjania vedeckej disciplíny, pedagogického vzdelávania, posudzovania výsledkov vedeckého bádania, vedeckej a odbornej publicistiky a aplikácie pedagogických poznatkov a metodológie v spoločenskej praxi.
 • Spolupráca s ústavmi Slovenskej akadémie vied a vysokými školami, ako aj s inými vedeckými a výskumnými pracoviskami, občianskymi združeniami a nadáciami na podporu vedy a výskumu.
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme