Zborníky SPdS

  • Pedagogika a andragogika I. (vedy o výchove a vzdelávaní) Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2021 Editorky: BAKOŠOVÁ, Z., DONČEVOVÁ, S.

  • Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy. Zborník príspekov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2018.  Editor: BAKOŠOVÁ, Z., DONČEVOVÁ, S.  

  • Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí a mládeže. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferenice. 2017. Editor: BAKOŠOVÁ, Z.

  • Terminologický výkladový slovník zo sociálnej pedagogiky. 2013. Editorka: BAKOŠOVÁ, Z.

  • Teórie sociálnej pedagogiky. Edukačné, sociálne a komunikačné aspekty. Bakošová, Z. a kol. 2011Bratislava, SPdS SAV, 182 s. 
  • MLÁDEŽ AKO AKTÉR SOCIÁLNEJ ZMENY. Sociálna pedagogika a sociálno-výchovná činnosť s mládežou. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Zost. L. Macháček a Z. Bakošová. Bratislava – Trnava, 2009.

  • VÝCHOVA V PEDAGOGICKOM VÝSKUME A PRAXI. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. J. Danek. Trnava, 2008.
  • GENDER – RODOVOSŤ v pedagogickom výskume a praxi. Zborník príspevkov z konferencie. Zost. L. Macháček. Trnava, 2006.
  • SOCIOLÓGIA A VÝSKUM MLÁDEŽE. Zborník príspevkov zo sympózia. Zost. L. Macháček. Bratislava, 2006.
  • MLÁDEŽ. PARTICIPÁCIA. OBČIANSTVO. DEMOKRACIA. Analýzy a metodiky rozvoja neformálneho vzdelávania. Ako získať schopnosti občianskej demokratickej participácie. Zborník príspevkov Zost. L. Macháček, J. Danek a P. Horváth. Trnava – Bratislava, 2003.

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme