Časopis Pedagogika.sk

www.casopispedagogika.sk

 

O časopise

Periodikum PEDAGOGIKA.SK – slovenský časopis pre pedagogické vedy vydáva, v súlade so svojou zriaďovacou listinou a organizačným poriadkom, Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV. Časopis vychádza elektronicky 4 krát ročne.

Poslaním časopisu PEDAGOGIKA.SK je najmä prezentácia výsledkov bádania v oblasti pedagogických vied. Osobitnú pozornosť časopis venuje napríklad problematike teórie a metodológie pedagogického výskumu, dejinám pedagogiky a pedagogického myslenia, teórii výchovy, vyučovania a učenia sa, výchove a vzdelávaniu učiteľov, andragogike, pedeutológii, pedagogike voľného času, sociálnej pedagogike, pedagogickej psychológii a sociológie výchovy.

Časopis publikuje pôvodné teoretické alebo empirické príspevky slovenských autorov ako aj autorov zo zahraničia zamerané na problematiku pedagogických vied a rozširujúce poznatkovú bázu pedagogiky. Uverejňuje príspevky napísané po slovensky, po česky alebo po anglicky. Všetky príspevky sú podrobené anonymnému posudzovaniu dvoch členov redakčnej rady alebo odborníkov z iných pracovísk.

Okrem štúdií časopis prináša aj analytické recenzie publikácií a informácie zo života vedeckej komunity pedagógov na Slovensku i v zahraničí.

Elektronický časopis PEDAGOGIKA.SK je periodikum s otvoreným prístupom, čo znamená, že všetok obsah je voľne k dispozícii a bez poplatku pre používateľov alebo ich inštitúcie. Predpokladá sa správne citovanie získaných informácii. Používatelia môžu plné texty článkov v tomto časopise čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, prehľadávať, alebo na ne odkazovať bez toho, aby si museli žiadať povolenie od vydavateľa alebo autora (okrem prípadov komerčného využitia textov). Toto je v súlade s definíciou otvoreného prístupu BOAI.

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme