Stanovy SPdS

STANOVY
Slovenskej pedagogickej spoločnosti
pri Slovenskej akadémii vied

§ 1 Názov a sídlo
1. Slovenská pedagogická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (ďalej len spoločnosť) je dobrovoľné výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti pedagogických vied.
2. Sídlom spoločnosti je (od 2018): Katedra pedagogiky a andragogiky, FiF UK Bratislava, Gondova 2, Bratislava 1, 811 02 .

§ 2 Ciele a činnosť

Cieľom spoločnosti je podporovať rozvoj pedagogiky ako vednej disciplíny, šíriť pedagogické poznatky vo verejnosti a pomáhať svojim členom pri ich odbornom a vedeckom raste.
1. Spoločnosť dosahuje tieto ciele nasledujúcimi aktivitami:
• Usporadúvanie diskusií, prednášok, seminárov, konferencií a iných vedeckých podujatí.
• Vydávanie periodických a neperiodických odborných vedeckých publikácií.
• Organizovanie iných foriem vedeckej komunikácie členov spoločnosti.
• Rozvíjanie kontaktov s inými vedeckými spoločnosťami a inštitúciami činnými v pedagogike a v príbuzných vedných odboroch.
• Rozvíjanie medzinárodnej vedeckej spolupráce formou členstva v medzinárodných pedagogických združeniach a participáciou na ich aktivitách.
• Spracovanie expertíz a stanovísk pre potreby verejných a iných subjektov v oblasti koncepcie rozvíjania vedeckej disciplíny, pedagogického vzdelávania, posudzovania výsledkov vedeckého bádania, vedeckej a odbornej publicistiky a aplikácie pedagogických poznatkov a metodológie v spoločenskej praxi.
• Spolupráca s ústavmi Slovenskej akadémie vied a vysokými školami, ako aj s inými vedeckými a výskumnými pracoviskami, občianskymi združeniami a nadáciami na podporu vedy a výskumu.

§ 3 Členstvo
1. Členovia spoločnosti sú riadni, mimoriadni a čestní. V odôvodnených prípadoch môže spoločnosť prijímať aj členov kolektívnych.
2. Riadnym členom sa môže stať odborne pripravený vedecký, vedeckovýskumný, vedecko-pedagogický alebo odborný pracovník, ktorý pracuje v odbore pedagogika, alebo sa na túto prácu pripravuje.
3. Mimoriadnym členom sa môže stať pracovník, ktorý prejavuje záujem o aktívnu činnosť v odbore pedagogika.
4. Záujemca o členstvo sa môže stať riadnym alebo mimoriadnym členom, ak sa písomne prihlási za člena a vyhlási, že súhlasí s poslaním a úlohami spoločnosti a je ochotný zúčastňovať sa svojou činnosťou na ich plnení.
5. Prihláška za člena vyžaduje odporúčanie dvoch riadnych členov spoločnosti.
6. Riadne a mimoriadne členstvo vzniká prijatím za člena a zaplatením členských príspevkov na bežný rok.
7. O prijatí riadnych a mimoriadnych členov rozhoduje výbor spoločnosti. Proti jeho rozhodnutiu sa možno odvolať na valné zhromaždenie.
8. Kolektívnym členom spoločnosti sa môže stať právnická osoba (spravidla vedeckovýskumná organizácia, škola alebo podnik), zastupovaná jedným povereným reprezentantom, ktorý spĺňa podmienky pre riadneho alebo mimoriadneho člena spoločnosti.
9. O prijatí kolektívnych členov rozhoduje výbor spoločnosti.
10. Čestným členom spoločnosti sa môže stať významný domáci alebo zahraničný vedecký alebo odborný pracovník pôsobiaci v odbore pedagogika, ktorý sa významne zaslúžil o jej rozvoj.
11. Čestných členov navrhuje na základe podnetov členov spoločnosti výbor a schvaľuje valné zhromaždenie.

§ 4 Práva členov
1. Riadni členovia majú právo voliť a byť volení do všetkých orgánov spoločnosti a do vedenia ich sekcií, pobočiek, ako aj ďalších útvarov.
2. Členovia majú právo:
a) zúčastniť sa valného zhromaždenia a ďalších podujatí spoločnosti a podieľať sa na ich rokovaní, b) podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na všetkých podujatiach na pôde spoločnosti, c) byť informovaní o činnosti spoločnosti, d) iniciovať vznik, resp. združovať sa do rozličných krátko alebo dlhodobých zoskupení, zameraných na plnenie úloh spoločnosti – sekcií, klubov, pobočiek, ad hoc tímov a pod., zúčastniť sa na voľbe vedenia takéhoto zoskupenia, e) prednostne získavať časopisy a publikácie, ktoré spoločnosť vydáva, f) používať prostriedky a zariadenia, ktoré má spoločnosť pre svoju činnosť k dispozícii, g) podávať podnety k navrhnutiu čestných členov spoločnosti a k preradeniu mimoriadnych členov za riadnych členov spoločnosti, h) získavať zľavy na akcie usporiadané, resp. podporované spoločnosťou.

§ 5 Povinnosti členov
Riadni a mimoriadni členovia spoločnosti sú povinní:
a) zachovávať ustanovenia stanov spoločnosti a plniť platné rozhodnutia jej orgánov, b) aktívne sa zapájať do činnosti sekcií, pobočiek, klubov, pracovných tímov či iných účelových zoskupení a útvarov na pôde spoločnosti, c) plniť funkcie, ktorými boli poverení a zabezpečovať konkrétne úlohy, ktoré na seba prijali, d) aktívne sa zúčastňovať odbornej komunikácie a podľa možností pomáhať aj prieniku pedagogických poznatkov do laickej verejnosti, e) platiť členské príspevky.

§ 6 Zánik členstva
1. Riadne, mimoriadne a kolektívne členstvo v spoločnosti zaniká: a) písomným prehlásením člena, že zo spoločnosti vystupuje, b) nezaplatením členských príspevkov po dobu 2 rokov a po písomnom upozornení, c) vylúčením člena, d) úmrtím člena.
2. Člena možno vylúčiť z vážnych dôvodov, najmä ak koná v rozpore s povinnosťami, ktoré mu ukladajú stanovy.
3. O zániku členstva podľa odst. 1. písm. c) tohto článku, rozhoduje výbor spoločnosti. Proti rozhodnutiu sa môže člen odvolať na valnom zhromaždení.

§ 7 Orgány spoločnosti
1. Orgány spoločnosti, ktoré riadia a zabezpečujú všetky úseky jej činnosti, sú: a) valné zhromaždenie, b) výbor, c) predseda spoločnosti.
2. Kontrolným orgánom spoločnosti pre hospodársku činnosť sú revízori.

§ 8 Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie všetkých členov je najvyšším orgánom spoločnosti.
2. Valné zhromaždenie: a) určuje v súlade so zásadami stanovenými orgánmi SAV hlavné smery činnosti spoločnosti, b) schvaľuje správu výboru o činnosti spoločnosti za obdobie od posledného valného zhromaždenia, c) schvaľuje správu revízorov za obdobie od posledného valného zhromaždenia, d) schvaľuje čestných členov, e) volí členov výboru a revízorov, f) rozhoduje o zásadných hospodárskych opatreniach, g) určuje výšku členských príspevkov, h) zriaďuje a ruší sekcie a pobočky, i) schvaľuje, upravuje a dopĺňa stanovy spoločnosti, j) uznáša sa na zrušení spoločnosti.
3. Riadne valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za dva roky. Zvoláva ho výbor.
4. Výbor môže zvolať mimoriadne valné zhromaždenie z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny členov najneskôr do jedného mesiaca od predloženia písomnej žiadosti.
5. Výbor oznámi termín konania a program riadneho valného zhromaždenia najmenej 30 dní vopred.
6. Výbor oznámi termín konania mimoriadneho valného zhromaždenia najmenej 15 dní vopred, spolu s dôvodom jeho zvolania.
7. Valnému zhromaždeniu predsedá a jeho činnosť riadi predseda, prípadne niektorý z podpredsedov alebo iný člen predsedníctva poverený výborom.
8. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná najmenej polovica členov spoločnosti. Ak sa v stanovený čas nedostaví potrebný počet členov, môže sa po polhodinovej čakacej lehote upustiť od tejto podmienky. Uznesením valného zhromaždenia je návrh, za ktorý hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných.
9. K uzneseniu o zmene stanov alebo zániku spoločnosti sa vyžaduje súhlas dvoch tretín prítomných členov.
10. Valné zhromaždenie volí výbor spoločnosti, členov jej výboru a revízorov tajným hlasovaním na základe predloženej listiny kandidátov, ktorá môže byť valným zhromaždením doplnená o ďalších kandidátov.
11. K zvoleniu sa vyžaduje dosiahnutie nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov.

§ 9 Výbor
1. Výbor riadi činnosť spoločnosti v období medzi valnými zhromaždeniami.
2. Výbor má 9 členov. Členovia výboru sú volení valným zhromaždením na dobu dvoch rokov. Za člena výboru môže byť zvolený iba riadny člen spoločnosti.
3. Zasadnutie výboru zvoláva predseda alebo podpredseda podľa potreby, najmenej však štyrikrát do roka. Predseda zvolá zasadnutie vždy do 2 týždňov, ak ho o to požiada aspoň tretina členov výboru. Zasadnutie riadi predseda, prípadne podpredseda alebo nimi poverený člen výboru.
4. Na zasadnutiach výboru sa okrem jeho členov môžu zúčastniť aj ďalší členovia spoločnosti, reprezentujúci rozličné útvary a zoskupenia na pôde spoločnosti (pobočky, sekcie, kluby, ad hoc tímy, komisie a pod.).
5. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná aspoň polovica jeho členov. Uznesením výboru sa stáva návrh, za ktorý hlasovala väčšina prítomných členov výboru, alebo za ktorý pri rovnosti hlasov hlasoval predseda.
6. Výbor

a) schvaľuje plán činnosti na nasledujúci rok, správu o činnosti za uplynulý rok,

b) schvaľuje finančný plán na nasledujúci rok a správu o hospodárení spoločnosti za uplynulý rok,

c) volí predsedu spoločnosti,

d) zvoláva a pripravuje valné zhromaždenie,

e) navrhuje zriaďovať a rušiť sekcie a pobočky spoločnosti, prípadne stanovuje okruh ich pôsobenia,

f) zriaďuje a ruší komisie poverené plnením konkrétnych úloh a menuje ich členov.

§ 10 Predseda
1. Predseda je štatutárnym zástupcom spoločnosti a zastupuje ju navonok.
2. V prípade neprítomnosti plní funkcie predsedu podpredseda.
3. Predseda zvoláva výbor spoločnosti a riadi jej zasadania.

§ 11 Revízori
1. Dozor nad hospodárskou činnosťou spoločnosti vykonávajú 2 revízori, ktorí z hospodárskeho hľadiska posudzujú aj jej plnenie úloh.
2. Revízori podávajú správu o hospodárení valnému zhromaždeniu a výboru, ktorý sa bez prihliadnutia na ich návrh nemôže uzniesť o účtovnej uzávierke, ani o úhrade straty.
3. Revízorov volí valné zhromaždenie z riadnych členov na funkčné obdobie, zhodné s funkčným obdobím výboru. Revízori nesmú vykonávať funkciu v iných vedúcich orgánoch spoločnosti.
4. Revízori sa môžu zúčastňovať na zasadaniach výboru spoločnosti s hlasom poradným.

§ 12 Vnútorné zložky
V záujme dosahovania svojich cieľov, spoločnosť zakladá pobočky, sekcie, kluby, komisie, výskumné tímy, rozličné pracovné skupiny a ďalšie účelové zariadenia a zoskupenia členov spoločnosti, ktorí môžu mať dlhodobý či krátkodobejší charakter.

§ 13 Pobočky
Pobočky sa zriaďujú na územnom princípe na miestach, kde sú vhodné podmienky pre ich činnosť. Združujú členov spoločnosti najmä v pedagogických, vedeckých a kultúrno-osvetových centrách Slovenskej republiky.

§ 14 Sekcie
Členovia spoločnosti sa združujú v sekciách podľa svojich odborných a vedeckých záujmov a zamerania. Prácu sekcie riadi jej predseda, ktorého volia členovia sekcie. Predsedovia sekcií majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru s poradným hlasom.

§ 15
Organizačné, administratívne, materiálne, technické a finančné činnosti spoločnosti zabezpečuje sekretariát.

§ 16 Hmotné prostriedky
1. K hospodárskemu zabezpečeniu činnosti spoločnosti slúžia:

a) členské príspevky,

b) vlastný majetok,

c) prostriedky poskytované SAV, prípadne inými sponzormi,

d) príjmy z vlastnej činnosti,

e) dary a dedičstvo.
2. Spoločnosť hospodári podľa plánu činnosti a rozpočtu v súlade s platnými predpismi upravujúcimi hospodárenie vedeckých spoločností.

§ 17 Zastúpenie spoločnosti
1. Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná predseda.
2. Za spoločnosť sa predseda podpisuje aj s uvedením funkcie.
3. Výbor môže splnomocniť svojich jednotlivých členov, aby v rozsahu, ktorý určí, zastupovali spoločnosť a rokovali v jej mene. Poverené osoby sa podpisujú za spoločnosť s dodatkom ‚v zastúpení‘.

§ 18 Informácie o činnosti spoločnosti
Spoločnosť všetkými dostupnými prostriedkami zabezpečuje informovanosť svojich členov o vedeckom živote na pôde spoločnosti, o uzneseniach orgánov spoločnosti a o iných závažných skutočnostiach, ktoré sa dotýkajú členov.

§ 19 Zánik spoločnosti
Ak spoločnosť zanikne, majetok, ktorý zostane po úhrade jej záväzkov, pripadne SAV s podmienkou, že ho odovzdá inej dobrovoľnej organizácii, ktorá by sa do troch rokov po zániku spoločnosti ustanovila pre plnenie odborných úloh v odbore ‚pedagogika‘.

§ 20 novenie Záverečné ustanovenia
Stanovy spoločnosti nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie Ministerstvom vnútra SR podľa príslušných zákonných predpisov.

V Bratislave, dňa 20.12.2001 (MV SR :číslo spisu: VVS/1-909/90-242).

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme