Výbor SPAEDS a Zasadnutie RR časopisu Pedagogika.sk – pozvánka

Vážení členovia výboru SPdS SAV

Vážení členovia Redakčnej rady časopisu Pedagogika.sk

V Bratislave 06.06.2016

POZVÁNKY

 

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

pozývame Vás na zasadnutie výboru Slovenskej pedagogickej spoločnosti SAV a zároveň na zasadnutie Redakčnej rady časopisu Pedagogika.sk, ktoré sa bude konať v Bratislave. 20.06.2016 od 12.00 hod. – 13.30 hod. v priestoroch PdF UK Bratislava, Moskovská 3, č. 310

POZVÁNKA č. 1 – výbor

Program výboru:

1/ Privítanie a oboznámenie s programom

2/ Ďalšie smerovanie činnosti SPdS SAV – utváranie nových sekcií SPdS SAV

3/ Členské príspevky: evidencia, výber prostredníctvom predsedov sekcií – nová agenda

4/ Výsledky pracovnej cesty PhDr. S. Dončevovej, PhD., a PhDr. P. Koršňákovej, PhD., v Amsterdame o začlenení SPdS SAV do medzinárodnej organizácie vedeckých spoločností

5/ Rôzne (web stránka… a iné)

6/ Záver a poďakovanie

 

Tešíme sa na stretnutie.

Doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc.,

                                                                                     predsedníčka SPdS SAV

 

POZVÁNKA č. 2 – redakčná rada

Vážení kolegovia, pozývame Vás na zasadnutie členov redakčnej rady časopisu Pedagogika.sk

Zasadnutie Redakčnej rady časopisu PEDAGOGIKA sa bude konať

20.06.2016 od 14.00 – 15.30 hod. na  PdF UK v Bratislave na Moskovskej č. 3,č. 310

 

Program zasadnutia Redakčnej rady

1/ Otvorenie a privítanie členov RR a členov, ktorí spolupracovali s RR

2/ Analýza činnosti časopisu PEDAGOGIKA, poďakovanie redaktorkám za vykonanú činnosť

3/ Návrh na nových redaktorov

4/ Návrh na spolupracujúci tím odborníkov na posudzovanie  príspevkov

5/ Rôzne

6/ Záver a poďakovanie

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami                                    doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc.,

 

Vybavuje: PhDr. S. Dončevová, PhD.,  prosíme o spätnú informáciu, či sa zasadnutí zúčastníte.                                                                                                 

 

Updated: 9. júna 2016 — 17:57
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme