Medzinárodné dni PEDAGOGIKY a ANDRAGOGIKY I. Medzinárodná vedecká konferencia v BA, 20.11.2020

Slovenská pedagogická spoločnosť SAV v SR (ďalej len SPdS SAV)  ako stavovská organizácia vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov, učiteľov rôznych stupňov škôl organizuje každé dva roky v spolupráci s vybranou fakultou SR  pre svojich členov, odborníkov z odboru PEDAGOGIKA, SOCIÁLNA PEDAGOGIKA,  ANDRAGOGIKA a pre iných záujemcov vedecké podujatie o najaktuálnejších problémoch súčasnej vedy a praxe.

Konferencia 2020 si kladie za cieľ sprístupniť poznatky, informácie a skúsenosti z odboru PEDAGOGIKA, SOCIÁLNA PEDAGOGIKA, ANDRAGOGIKA.

Cieľom jednotlivých oblastí je prezentovať najnovšie teoretické, empirické a praktické aspekty z odborov:

  • PEDAGOGIKA,  z pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov,
  • SOCIÁLNA PEDAGOGIKA, z rozpracovania a uplatnenia kompetencií, funkcií a kooperácie sociálneho pedagóga v škole vo vzťahu k žiakom, učiteľom a rodičom.
  • ANDRAGOGIKA ako veda o celoživotnom učení a vzdelávaní

PROGRAM:

  1. sekcia: Pedagogika a jej súčasti v príprave  budúcich učiteľov
  2. sekcia: Sociálna pedagogika – Školský sociálny pedagóg  
  3. sekcia:  Andragogika v kontexte celoživotného vzdelávania a učenia sa

Organizácia konferencie (20.11.2020):

Podľa situácie COVID 19 a podmienok jednotlivých krajín (SR, ČR, Poľsko) sa konferencia uskutoční priamo na mieste FiF UK v Bratislave, Gondova 2, Bratislava.

V tom prípade si Vaše príspevky na konferenciu pripravte na 6 – 8 slide, aby sme utvorili priestor pre diskusiu (neodporúčame čítať celý príspevok, ale uviesť hlavné myšlienky a dať podnet pre diskusiu).

Ak budú sociálne kontakty zrušené v dôsledku COVID 19, budete o tom včas informovaní. Váš príspevok  bude uverejnený v recenzovanom zborníku vedeckých štúdií z medzinárodnej konferencie SPdS SAV a FiF UK Bratislava.

Podrobné informácie nájdete v pozvánke:

  • vrátane elektronickej prihlášky,
  • dôležitých termínov,
  • pokynov pre autorov a pod.

P O Z V Á N K A na stiahnutie

Updated: 6. októbra 2020 — 18:32
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme