Stretnutie historikov pedagogiky – jún 2017, Bratislava

Stretnutie historikov pedagogiky

 

Účastníci: PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc., prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD., PhDr. Milan Krankus, CSc., doc. PhDr. Eduard Lukáč, PhD., Mgr. Janka Štulrajterová, PhD., prof. Paedr. Ján Danek, CSc., doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD., doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD., PaedDr. Alexandra Pavličková, PhD., Mgr. Zlatica Pytlová, PhDr. Daniela Vaněková, PhDr. Vladimír Michalička, CSc., Mgr. Miroslava Slezáková, PhD., Mgr. Tomáš Homoľa, PhD.

 

Dňa 6. júna 2017 uskutočnilo sa v Múzeu školstva a pedagogiky v Bratislave pracovné stretnutie historikov pedagogiky. Konalo sa pod patronátom Múzea školstva a pedagogiky a Odbornej sekcie História školstva a pedagogiky Slovenskej pedagogickej spoločnosti SAV. Zúčastnilo sa ho štrnásť  historikov z Bratislavy, Trnavy, Nitry, Ružomberka, Prešova, z toho osem z akademického prostredia, jedna zo SAV, štyria z MŠaP a vedúca Kabinetu retrospektívnej bibliografie Univerzitnej knižnice v Bratislave.

V úvode oboznámili Dr. Vladimír Michalička a Dr. Miroslava Slezáková účastníkov so zámerom stretnutia, najmä čo sa týka múzea  a jeho ponúk na spoluprácu. Ide o:

  • návštevy  výstav, ktoré študentom názorne približujú históriu školstva a pedagogiky;
  • štúdium knižných a archívnych materiálov múzea pri príprave postupových prác (seminárnych, bakalárskych, diplomových), ale aj spracovaní výskumných tém doktorandmi, vedeckými a akademickými pracovníkmi, pričom múzea bádateľom poskytuje aj konzultačné služby;
  • ponuku pre uverejnenie historicko-pedagogických štúdií, recenzií či správ alebo najlepších diplomových prác v skrátenej forme na stránkach internetového časopisu múzea Historicko-pedagogické fórum.

Ďalším zámerom stretnutia bolo vytvoriť priestor pre vzájomné predstavenie sa a oboznámenie sa s aktuálnym stavom vedecko-výskumných prác (ukončených i prebiehajúcich), pripravovanými vedecko-výskumnými zámermi i nastolenie problémov, ktoré limitujú rozvoj historicko-pedagogického výskumu.

Ukázalo sa, že na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity pod gesciou prof. Blanky Kudláčovej prebieha projekt VEGA Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945 až 1989, v ktorom sú zainteresovaní i niekoľkí účastníci stretnutia. Prof. Kudláčová sa dlhodobo venuje skúmaniu slovenskej pedagogiky v 20. storočí.

Na pôde Historického ústavu SAV sa problematike dejín pedagogiky venuje predovšetkým Dr. Ľubica Kázmerová. Svoju pozornosť dlhodobo zameriava na problematiku dejín školstva v období  I. ČSR -najmä organizácie školstva, jeho riadenia a na profily významných školských činiteľov. V tomto smere vznikli v poslednom období dva zborníky príspevkov a štúdie do iných publikácií.

Na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku venujú už dlhší čas pozornosť dejinám Učiteľského ústavu v Spišskej kapitule a rozboru pedagogickej príručky Juraja Páleša, ale  aj dielu Jána Kollára, ako o tom informoval doc. Miroslav Gejdoš.

Prof. Eduard Lukáč z Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity informoval o novom grante VEGA Výchova a vzdelávanie dospelých na Slovensku v podmienkach existencie  ČSR  v rokoch 1918 – 1938. Zároveň avizoval dve konferencie na pôde Prešovskej univerzity – v októbri 2017 konferencia o učiteľskom vzdelávaní a v decembri 2017  o reformácii.

Podľa informácií prof. Jána Daneka Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda je zapojená do projektu APVV Rozmery revitalizácie etnickej minority na Slovensku: Interdisciplinárny záchranný výskum zanikajúcej etnickej skupiny Huncokárov, členovia katedry skúmajú ich výchovu a vzdelávanie.

Doc. Adriana Kičková z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre informovala o výskumnom projekte Ikonizácia utrpenia a jeho zmyslu v slovesnom, umeleckom a kultúrnom obraze I (Intersemiotická, interdisciplinárna a medzikultúrna rekognoskácia), v ktorom má za úlohu mapovať telesné tresty.

Dr. Alexandra Pavličková z Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa sa podieľa na riešení úlohy KEGA o J. A. Komenskom a príprave žiackej súťaže Komenský a my.

Mgr. Zlatica Pytlová z Univerzitnej knižnice, kde sa systematicky vydávajú retrospektívne bibliografie výročných školských správ, ktoré sú dôležitou pomôckou pri spracovávaní dejín školstva na Slovensku, informovala o stave ich spracovania.

Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa historicko-pedagogický výskum momentálne nevykonáva, keďže Dr. Janka Štulrajterová je na rodičovskej dovolenke.

 

V otvorenej výmene skúseností a názorov sa načrtlo niekoľko problémov. Ukázalo sa, že je veľmi rozdielna a na niektorých katedrách až nedostatočná dotácia výučovania dejín pedagogiky, ktorá patrí medzi štyri základne vedecké pedagogické disciplíny. Vzhľadom na skutočnosť, že dejiny pedagogiky by mali byť tou disciplínou, ktorá je kostrou prípravy budúcich učiteľov i študentov jednoodborového štúdia, bolo by potrebné zvážiť a presadiť na katedrách a vedení jednotlivých fakúlt ich riadne zakotvenie medzi povinnými predmetmi s plnohodnotnou dotáciou vyučovacích hodín. Spôsob ako dosiahnuť, aby sa katedry týmto problémom zaoberali, bude predmetom budúceho stretnutia. Iným problémom je absentujúca nová, moderná učebnica dejín pedagogiky, nakoľko od vydania Dejín českej a slovenskej pedagogiky od kolektívu autorov sústredených okolo J. Máteja uplynuli už štyri desaťročia a existujúce vysokoškolské učebné texty nepokrývajú vyčerpávajúco celú historickú problematiku vývoja školstva a pedagogiky. Zároveň zaznel aj názor, že treba hľadať model atraktívnejšieho výkladu a výučovania dejín pedagogiky.

Dr. Milan Krankus v diskusii uviedol, že absentuje vydávanie pramenných prác z dejín školstva a pedagogiky, ktoré by k takejto atraktívnosti mohli prispieť. V súvislosti so zvýšením autority historicko-pedagogického výskumu by sa mohlo uvažovať o založení Spolku historikov pedagogiky v podobe občianskeho združenia, ktorý by mohol zastupovať historicko-pedagogickú obec aj v medzinárodnom rámci. Zaznel aj oponujúci názor, že pri SAV existuje Slovenská pedagogická spoločnosť s odbornou sekciou História školstva a pedagogiky, ktorá takúto funkciu plní, len ju treba viac zaktivizovať a zapojiť do medzinárodných štruktúr.

Účastníci stretnutia súhlasili s názorom, že medzi jednotlivými členmi by mala byť väčšia vzájomná informovanosť, výmena knižných publikácií, prípadne  informácie o nich.

Múzeum školstva a pedagogiky v tejto súvislosti oslovilo vedúcu knižnice Historického ústavu SAV Mgr. Alžbetu Sedliakovú, ktorá pravidelne publikuje informácie o novovydaných historických prácach a štúdiách na portáli Bibliografia dejín Slovenska (http://portaro.eu/husav/). Uvíta zasielanie informácií o nových prácach, najlepšie zaslaním 1 exemplára na adresu knižnice. Je možné doposlať i staršie práce, ktoré budú spätne do databázy uvedené. Na zaraďovaní štúdií uverejnených v internetovom časopise Historicko-pedagogické fórum sa pracuje. Informácie o dianí v historicko-pedagogickej obci ako napr. konanie konferencií, získanie grantov, nové doktorandské miesta a pod. môže Múzeum školstva a pedagogiky uverejňovať na svojej webovej stránke.

Účastníci stretnutia historikov veľmi kladne zhodnotili zorganizovanie tohto podujatia na pôde Múzea školstva a pedagogiky. Zároveň podporili myšlienku, aby sa konalo pravidelne. Ďalšie by mohlo byť  začiatkom roku 2018.

Na základe podnetov organizátori pripravia adresár historikov školstva s kontaktnými údajmi a poskytnú ho účastníkom stretnutia; vytvoria elektronickú platformu, kde sa budú vymieňať potrebné informácie.

 

Zápisnica zo stretnutia bude distribuovaná všetkým účastníkom podujatia.

 

MŠaP,  august 2017, zapísal PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV © 2015 Frontier Theme